top of page

NGHIÊN CỨU THUẦN TẬP TIẾN CỨU VCAPS 3

Nghiên cứu VCAPS 3

Nghiên cứu VCAPS 3 thử nghiệm hai can thiệp nhằm chuẩn bị cho nghiên cứu lâm sàng thử nghiệp ngẫu nhiên có đối chứng trong giai đoạn sau. Các can thiệp thử nghiệm bao gồm quản lý bệnh phổi mãn tính và giảm tỷ lệ hút thuốc lá tại cơ sở y tế tuyến huyện được lựa chọn tại Hà Nội.

Grunge Blackboard Transparent
Can thiệp bệnh phổi
CRD

Tổng số bệnh nhân bệnh phổi mãn tính tham gia trong nghiên cứu là 315 người. Phần lớn bệnh nhân sẽ kết thúc giai đoạn theo dõi 12 tháng vào tháng 6, 2020.  

Grunge Blackboard Transparent
SC

221 người hút thuốc lá đã được thu nhận trong chương trình hỗ trợ cai thuốc lá của VCAPS 3. Nghiên cứu sẽ sử dụng xét nghiệm cotinine nước tiểu để khẳng định việc bỏ thuốc lá tự báo cáo. Việc hỗ trợ cai thuốc lá trong VCAPS 3 sẽ kết thúc vào khoảng tháng 1 năm 2021. 

 Can thiệp cai thuốc lá
bottom of page